Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieście w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej www.staromiescie.rzeszow.pl.

Data publikacji oświadczenia: 2022-10-17
Data aktualizacji oświadczenia: 2022-10-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ewentualne problemy z dostępnością strony internetowej mogą wynikać z:

  1. braku podpisanych niektórych obrazków – redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje,
  2. brak możliwości odczytania przez czytnik ekranu skanowanych dokumentów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-17.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze  Stowarzyszeniem Przyjaciół Staromieście w Rzeszowie pod adresem Skrajna 1, 35-231 Rzeszów. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności należy składać do Stowarzyszenia Przyjaciół Staromieście w Rzeszowie pod adresem Skrajna 1, 35-231 Rzeszów.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

W przygotowaniu.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.